در قفسه بندی نیمه سنگین موارد زیر اهمیت دارد  :
—تبدیل و مجزا سازی سالن به چندین طبقه که قفسه ها از طریق پله به هم متصل میباشند
—قابل استفاده در انبار های با ارتفاع بالا
—جهت انبار داری بار های به وزن ۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم